Telemarkforums vedtægter

§1. Navn, stiftelse & hjemsted. 

Stk. 1. Foreningens navn er Telemarkforum.

Stk. 2. Foreningens er stiftet 26. februar 1999.

Stk. 3. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på den til enhver tid siddende kasserers adresse. 

Stk. 4. Foreningen er medlem af Danmarks Skiforbund (DskiF), under Federation Internationale du Ski (F.I.S.). Hvor ikke andet er fastsat i foreningens vedtægter, er foreningen underkastet disse forbunds love og regler.

§2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at tilbyde telemarkinteresserede skiløbere i Danmark et forum at mødes i. Klubben vil være åben for voksne såvel børn som unge, konkurrenceinteresserede som motionister.

Stk. 2. Medlemmerne opfordres til aktivt at deltage i foreningens arbejde med henblik på at tage medansvar og derved skabe de bedst mulige forhold for foreningens virke. 

§3. Medlemsskab, kontingent.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver person, enten som aktiv eller som passiv deltager.

Stk. 2.   Regnskabsåret løber fra 1. Aug til 31. Juli

Stk 3.   Årskontingentets periode følger regnskabsåret

Stk. 4. Medlemmer, der ikke overholder Telemarkforums vedtægter kan ekskluderes. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens afgørelse til prøvelse på førstkommende generalforsamling, der træffer endelig afgørelse i sagen.

Stk. 5. Alle medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på foreningens  generalforsamling.

§4. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 4 medlemmer.

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Mindst 2 medlemmer – formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen giver tegningsberettigelse til formanden og kasseren.

§5. Bestyrelsens forpligtelser

Bestyrelsen leder foreningen både økonomisk og sportsligt under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne udover kontingentet.

Bestyrelsen er dog bemyndiget til at optage de nødvendige lån til finansiering af aktiviteter, som er godkendt på en forudgående generalforsamling.

Bestyrelsen forpligter ved dens underskrift foreningens medlemmer, der herved hæfter i forhold til kontingentet.

§6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af december måned, efter indkaldelse på foreningens hjemmeside og/eller elektronisk til foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling.

Et individuelt medlemskab har ved afstemning samme vægtning som et familiemedlemskab. I spørgsmål om dispositioner vedr. materialeforhold og formueforhold kræves der dog et års medlemskab og personlig myndighed.

Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Formandens beretning

3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.

4) Beretning fra div. udvalg.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7) Valg af revisor

8) Evt.

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.

§7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen har fremsat motiveret krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodning er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§8. Opløsning af foreningen

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel.

På denne kan bestemmelse træffes uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer med 3/4 flertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.