Telemarkforums vedtægter

§ 1.
Klubbens navn er Telemarkforum. Klubben er hjemmehørende på Frederiksberg. Klubben er åben for alle.

§ 2.
Klubbens formål er at tilbyde telemarkinteresserede skiløbere i Danmark et forum at mødes i. Klubben vil være åben for såvel børn som unge, konkurrenceinteresserede som motionister.

§ 3.
Klubben er medlem af Danmarks Skiforbund, under Federation Internationale du Ski og Danmarks Idrætsforbund og underkastet disse forbunds love og regler

§ 4.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Indmeldelse i klubben er først gyldig, når kontingentet er betalt. Klubbens regnskabsår løber fra 1.maj til 30 april.

§ 5.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af minimum 4 medlemmer.

  • Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Mindst 2 medlemmer – formand og kasserer skal være fyldt 18 år.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
  • Bestyrelsen giver tegningsberettigelse til formanden og kasseren.

§ 6.

  • Bestyrelsen leder klubben både økonomisk og sportsligt under ansvar over for generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne udover kontingentet.
  • Bestyrelsen er dog bemyndiget til at optage de nødvendige lån til finansiering af aktiviteter, som er godkendt på en forudgående generalforsamling.
  • Bestyrelsen forpligter ved dens underskrift foreningens medlemmer, der herved hæfter i forhold til kontingentet.

§ 7.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i maj hvert år, efter indkaldelse på foreningens hjemmeside og/eller elektronisk til foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling.

Alle medlemmerne har stemmeret. I spørgsmål om dispositioner vedr. materialeforhold og formueforhold kræves der dog et års medlemskab og personlig myndighed.

Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning og dens godkendelse.
3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
4) Beretning fra div. udvalg.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Evt.

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter opfordringens modtagelse.

§ 8.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel.

På denne kan bestemmelse træffes uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer med 3/4 flertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.